Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie Valk Hosting een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Valk Hosting

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Valk Hosting ( Hierna te noemen Valk Hosting) en wederpartij.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Valk Hosting verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Valk Hosting en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Valk Hosting en wederpartij wordt opgenomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Valk Hosting niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door Valk Hosting aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Valk Hosting zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

3.3 Wederpartij heeft het recht om de aan Valk Hosting verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Valk Hosting van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen Valk Hosting en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van Valk Hosting per e-mail, fax of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Valk Hosting een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan wordt door Valk Hosting annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Valk Hosting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 Valk Hosting zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Valk Hosting de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Valk Hosting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Valk Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Valk Hosting worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Valk Hosting zijn verstrekt, heeft Valk Hosting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Valk Hosting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Valk Hosting is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Valk Hosting kenbaar behoorde te zijn.

4.5 De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen Valk Hosting en wederpartij zal zijn nadat het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Valk Hosting Indien de betaling niet conform de factuur binnen 14 is bijgeschreven op de bankrekening van Valk Hosting kan Valk Hosting de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen.
5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Valk Hosting nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Valk Hosting houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

5.2 De opdrachtgever dient na voltooiing van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Valk Hosting stuurt hiertoe een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt de website op de server/ aangegeven url van de opdrachtgever gezet.

5.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4 Valk Hosting heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.5 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Valk Hosting hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

5.6 Alle, door Valk Hosting genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1 Alle door Valk Hosting geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Valk Hosting totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Valk Hosting gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. Opzegging

7.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.

7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Valk Hosting naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

7.3 Indien de werkzaamheden van Valk Hosting worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Valk Hosting extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Valk Hosting heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Valk Hosting niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2 Valk Hosting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

a:opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b: na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
c: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover Valk Hosting bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Valk Hosting weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Valk Hosting op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Valk Hosting of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Valk Hosting

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Valk Hosting slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Valk Hosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Valk Hosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 Valk Hosting is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Valk Hosting gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5 Valk Hosting en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Valk Hosting geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Valk Hosting niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

10.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Valk Hosting opgeschort.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Valk Hosting en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

11.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Valk Hosting met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Valk Hosting beslissend.

12. Aanvullende voorwaarden

Valk Hosting het recht om de afspraak/oplevering te verplaatsen of ongedaan te maken wanneer betaling uitblijft, De geleverde diensten worden in quarantaine geplaatst om zodoende de wederpartij de kans te geven voor betaling zorg te dragen. Indien betaling 21 dagen na datum van eerder ingeplande vervaldatum uitblijft is Valk Hosting gerechtigd het contract definitief te beëindigen.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Valk Hosting: https://www.valkhosting.nl/algemene-voorwaarden/. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Terug naar de bewoonde wereld